Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы

Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы. 12 том, 1-том. — Ал¬маты: Дайк- Пресс, 2012. I т. — 544 б.
Жинақ Мұстафа Шокайдың өмірі, қайраткерлік болмысы және шығармашылық мұрасын қамтыған.